Основни функционални възможности на синхронните и асинхронните серво управления

F5-M / F4-F  – за асинхронни двигатели

F5-S / S4 / A-серво – за синхронни двигатели с постоянни магнити

Контрол на скоростта и въртящият момент

 • Линейни рампи и S-крива
 • Аналогово задаване на стойностите (± 10 V, 0 ... 10 V, 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA), цифрово задаване или функция потенциометър на двигателя (ФПД)
 • Отделно програмиране на втори вход (за допълнително задаване или за ограничаване на момента)
 • Калибриране на входовете (изместване, усилване, ограничаване, хистерезис)
 • Jog скорост (фиксирани скорости)
 • PID контролер с динамичен P-коефициент и зависим от скоростта I- коефициент
 • Регулатор за нулева позиция с P-коефициент
 • Цифрово или аналогово ограничение на скоростта или въртящия момент
 • Самостоятелни рампи за забавяне и ограничаване на времето при бързо спиране
 • Независимо време за увеличение на момента (само за режим Управление на въртящият момент)

Визулизация на данните

 • Състояние на инвертора
 • Зададена честота, честотата на изхода след честотния генератор
 • Изходна честота
 • Изходно напрежение и дълбочината на модулацията
 • Тока на двигателя и пиковата му стойност
 • Натоварване на инвертора и пиково натоварване
 • Напрежение на междинният контур и пиковата му стойност
 • Зададен и действителен моменти
 • Състояние на изходните условия, флаговете и изходите
 • Състояние на входовете (външни и вътрешни)
 • Аналогови входни стойности преди и след усилвателя
 • Аналогови изходни стойности преди и след усилвателя
 • Стойностите на AUX - вход
 • Таймер при претоварване (OL)
 • Действителната носеща честота
 • 2  стойности на таймера
 • Активният набор (макрос) на параметрите
 • Температурата на инвертора
 • Зададената и действителната позиция, скоростното и ъгловото изместване
 • 2 таймера за работа в часове (за двигателя и инвертора )

Цифрови входове и изходи

 • Свободно програмируеми външни цифрови входове (включително ST)
 • 4 свободно програмируеми вътрешни входове и изходи
 • 4 програмируеми външни изхода (2 транзисторни и 2 релейни)
 • Стопиране на входовете
 • Trigger режим за входовете
 • Избор на логика за всеки вход
 • Филтри за цифровите входове
 • Алтернатива с NPN или PNP условие на логически входове
 • 8 условия за комутация плюс 8 изходни флагове
 • Комбиниране на И / ИЛИ - логика и инвертиране на условията на управление и на флаговете

Други характеристики

 • Управление на спирачка
 • Функция – люлееща честота
 • Функция – корекция на диаметъра; 2 режима на работа: CP- режим и Application – режим
 • Определяне и мащабиране на 36 бр. CP-параметри
 • 8 програмируеми набори (макроси), избираеми чрез цифрови входове или по шина
 • Контролиране на спирането при повреда в мрежата (power-off функция)
 • 2 програмируеми аналогови изхода (± 10 V)
 • Брояч и история на грешките
 • Реакция  на инвертора при възникване на грешка, например:
  Задействане на краен изключвател
  Активиране на защита на двигателя
  Външните грешки включени чрез цифров вход
  Прекъсване на компютърните комуникации
  Прегряване на инвертора или претоварване

Позициониране

 • До 16 позиции на съхранение
 • Позициите могат да се избират последователно (последователно управление)
 • Позиционирането се избира за всяка позиция (абсолютно или относително), задава се профил (рампа, скорост)за всяка позиция
 • Следващата позиция и крайната скорост се регулират за всяка позиция
 • Началната скорост, която не  е равна на нула, може да се зададе за всяка позиция
 • Регулиране на контролера на позициите (Р-коефицент и ограничение на скоростта на регулаторът)
 • Програмни и външни  крайни позиции с различни реакции 
 • Позициониране по втори енкодер (с различно предавателно отношение)
 • Допълнително позициониране по сигнал от датчик
 • Прекъсване и продължаване на позиционирането
 • Превключване между режимите на позициониране и синхронизация
 • Показване на целевата, зададената и текущата позиции
 • Показване на ъгловото изместване
 • Показване на номера (индекса) на позицията
 • Показване на зададената скорост на позициониране
 • Показване на състоянието на позициониране (напр. готов за позициониране)
 • Управление на цифрови изходи, например:
  Приключване на референцирането
  Достигната позиция
  Позицията е по голяма от нивото
  Активно позициониране
  Профила за позициониране е активен
  Позиционирането  е забранено
  Мащабиране на позициите (например в мм) в CP-параметрите

Еталони

 • Задаване на еталонна скорост
 • Задаване на еталонни времената на рампите
 • Задаване на еталонна нулевата позиция
 • Отнасяне спрямо нулевата позия или спрямо крайните позиции
 • Позиция  за спиране или отдясно или отляво на датчика
 • Проверка на нулевата позиция спрямо еталона
 • Възможност за прехвърляне към 1-та позиция след задаване на еталона
 • Ръчно задаване на позицията спрямо еталона (моментна позизия = еталона)
 • Възможност за запазване на текущата позиция при изключване на захранването