Основни параметри на инверторите в режимите на работа с ниски скорости и големи моменти приложени на вала на АС двигателите (телфери, асансьори, кранове, лифтове и др.)

   
Серия честотни инвертори KEB COMBIVERT F5

Основният принцип на честотното регулиране е промяна на честотата (f) на захранващото напрежение (V)  на АС двигателя, което води до промяна на неговата скорост (n).  Токът на намагнитване (Iμ) също зависи и от  честотата (f) на захранващото напрежение. За нормалната работа на задвижването е необходимо стойността на тока на намагнитване (Iμ) да бъде близка до номиналните стойности. Това гарантира номинален магнитен поток (φ) и номинален момент (M) в целия диапазон на изменение на скоростта.
Токът на намагнитване (Iμ) зависи от захранващото напрежение (V) и от активната (R) и реактивната съставка (X) на съпротивлението на АС двигателя.

Обезпечаване на условието за постоянна стойност на тока на намагнитване е реализирано в инвертора чрез линейна зависимост на захранващото напрежение от честотата (V/f характеристиката е линейна в интервала до ъгловата честота).

Активното съпротивление на статора (R) и реактивното съпротивление (X) също влияят върху тока на намагнитване. Активното съпротивление не зависи от честотата (f), докато реактивното се увеличава линейно с честотата (f).
При високи стойности на честотата (f) цялото напрежение пада върху реактивната съставка, а активната съставка оказва слабо влияние върху тока на намагнитване.

При малки стойности на честотата, линейно се намалява и стойността на реактивното съпротивление (X). Активното съпротивление е  постоянно  и падът на напрежението върху него е  много по-голям в сравнение с падът на напрежението върху реактивното съпротивление. В този случай, повишението на напрежението трябва да се компенсира чрез увеличаване на стойността на входното напрежение.

Тази функция е реализирана в инверторите на немската фирма KEB, чрез отделен параметър наречен „Усилване“ (буст) на напрежението (добавъчно напрежение). Чрез този параметър може да се компенсира с до 25% захранващото напрежение на АС двигателя при работа с ниски скорости.

Нещо повече,  в инверторите на фирмата KEB са налични други два важни параметри, обезпечаващи добрата работа на задвижването в условията на работа с ниска  скорост и голям момент приложен на вала на двигателя. Тези параметри са "делта усилване" („делта буст“) и "време за действие на делта усилването". Параметърът „делта буст“ се сумира с параметъра „буст“, но със стойност не повече от 25%.

Не трябва да се забравя, че продължителната работа на АС двигателя при ниски скорости с повишено напрежение може да доведе до прегряване.

Затова тези допълнителни параметри са много важни в режимите на преодоляване на големите пускови моменти характерни за приложения в подемната и транспортна техника - телфери, асансьори, кранове, лифтове и др.