Ефективност при използването на мрежов дросел при работа с честотен инвертор

Входен дросел

Честотният инвертор по принцип не е индуктивен товар, тъй като захранващото мрежово напрежение веднага се изправя в инвертора. Това означава, че той не консумира реактивна енергия от захранващата мрежа. Имаме малка консумация на реактивна енергия само в участъка между инвертора и двигателя. Но трябва де се има в предвид, че инвертора консумира несинусоидален ток и това води до редица проблеми.

Един от основните проблеми е появата на силни хармонични изкривявания на входния ток.

Пиковите колебателни стойности на входният ток са в порядъка на 150-180 % (без използване на мрежов дросел) и 60-80 % (с използване на мрежов дросел) в сравнение с номиналния входен ток. Опасността е че тези пикови стойности могат да окажат силно влияние на други консуматори свързани към мрежата.

Например в случай на работа на няколко инвертора свързани в една мрежа, те могат силно да си влияят един на друг, и е възможна дори повреда на някой от тях.

Също така при използването на мрежов дросел, коефициентът характеризиращ несинусоидалната форма на тока се повишава от 60-70 % на 80-90 %.

Всичко това означава, че използването на мрежов дросел съществено влияе на формата на тока и значително я приближава до синусоидалната.

Но това не е единствената полза от мрежовият дросел.
Дроселът съществено намалява колебанията на напрежението на мрежата при включване и изключване на различни консуматори. Това е много важно при райони с недобро качество на доставяната електроенергия.
При използването на дросели в диапазона от 10 кHz до 300 кHz, се постига намаляване на товарните загуби с до 30 dB.
Също така се увеличава експлоатационния живот на кондензаторите.

Надеждността на инвертора се увеличава 5-7 пъти.

При повреда на инвертора, мрежовият дросел ограничава скоростта на нарастване на тока. Това помага за бързата реакция на входната защитна автоматика и повредата не е толкова значима. Това от своя страна намалява разходите по ремонта.